STATUT ASOCIAŢIA SUPORTER SPIRIT CLUB SPORTIV FARUL CONSTANŢA

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. ASOCIATIA SUPORTER SPIRIT CLUB SPORTIV FARUL CONSTANTA denumită, în continuare, „asociaţia“, a fost fondată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (modificată) şi Actului constitutiv de catre:
1. BEDIVAN RAZVAN, persoana fizica romana, cu domiciliul in Mun.Constanta, ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓, jud.Constanta, legitimat cu CI seria ▓▓ nr. ▓▓▓▓▓▓, eliberata de catre SPCLEP Constanta la data de ▓▓▓▓▓▓ valabila pana la data de ▓▓▓▓▓▓, CNP ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓, membru fondator.
2. ANGHEL ALEXANDRU – DANIEL, persoana fizica romana cu domiciliul in Mun.Constanta, ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓, jud.Constanta, legitimat cu CI seria ▓▓ nr. ▓▓▓▓▓▓, eliberata de catre SPCLEP Constanta la data de ▓▓▓▓▓▓ valabila pana la data de ▓▓▓▓▓▓, CNP ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓, membru fondator.
3. TREMURICI NICUSOR – LUCIAN, persoana fizica romana cu domiciliul in Mun.Constanta, ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓, jud.Constanta, legitimat cu CI seria ▓▓ nr. ▓▓▓▓▓▓, eliberata de catre SPCLEP Constanta la data de ▓▓▓▓▓▓ valabila pana la data de ▓▓▓▓▓▓, CNP ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓, membru fondator.
Art. 2. Scopul asociaţiei îl constituie practicarea fotbalului, de către sportivi, indiferent de statutul lor (amator sau profesionist), respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale precum şi alte activităţi conexe ale acestora.
Art.3. Denumirea asociaţiei este ASOCIATIA SUPORTER SPIRIT CLUB SPORTIV FARUL CONSTANTA conform dovezii disponibilităţii denumirii nr.156246 din 12.10.2016 emisa de Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice al Ministerului Justiţiei.
Art. 4. (1) Sediul asociaţiei este în Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr.70, etaj 1, cam.1 – Birou, Judeţul Constanta.
(2) Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului de Administraţie.
Art.5. Asociaţia SUPORTER SPIRIT CLUB SPORTIV FARUL CONSTANTA se constituie pe durată nedeterminată.
Art.6. (1) Patrimoniul social iniţial al asociaţiei este constituit dintr-un activ în valoare totală de 1500 lei şi este alcătuit din aport în numerar în valoare totală de 1500 lei.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat în contabilitate, în conformitate cu legea română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor ei.
Art.7. Obiectivele principale ale asociaţiei sunt următoarele:
a) pregătirea sportivă, cu precădere a tinerilor care doresc să practice fotbalul printr-o participare organizată la această activitate;
b) îmbunătăţirea condiţiei fizice şi a confortului spiritual, stabilirea de relaţii sociale civilizate;
c) participarea la competiţii de orice fel în vederea obţinerii de rezultate în cadrul acestora;
d) asigurarea cantonamentelor si stagiilor de pregatire pentru sportivii si tehnicienii proprii
e) organizarea de acţiuni competiţionale fara caracter oficial, in baza regulamentelor si statutelor Federatiei Române de Fotbal, proprii formării tinerilor în vederea practicării fotbalului de performanţă;
f) editarea de programe, postere, obiecte promoţionale şi alte publicaţii de publicitate sportivă;
g) alte mijloace de acţiune organizate în vederea realizării scopului asociaţiei.
Art. 8. Obiectivele secundare ale asociaţiei sunt urmǎtoarele:
a) exercitarea unui rol de mediator pentru întreţinerea unei relaţii sǎnǎtoase, echilibrate şi constructive între clubul sportiv, suporterii acestuia şi comunitatea pe care acesta o deserveşte şi încurajarea unui climat care sǎ asigure o dezvoltare armonioasǎ a acestei relaţii.
b) exercitarea unei influenţe pozitive a suporterilor şi comunitǎţii asupra modului în care este manageriatǎ activitatea clubului sportiv;
c) promovarea implicǎrii reprezentanţilor comunitǎţii, prin activitatea actualilor sau viitorilor membri;
d) asigurarea exercitǎrii unei conduite democratice, corecte, sustenabile şi transparente, inclusiv a responsabilitǎţii în cheltuirea fondurilor;
Art. 9. Asociaţia va reprezenta o organizaţie incluzivǎ, accesibilǎ tuturor suporterilor echipei, indiferent de vârstǎ, venitul, sexul şi orice altǎ orientare sau apartenenţǎ a acestora.
Art. 10. Emblema asociaţiei reprezinta un far de culoare maron cu raze albe înspre stânga şi dreapta, un pescǎruş de culoare albǎ în poziţie de zbor şi o corabie cu 2 vele de culoare albǎ încadrate într-un cerc cu contur gros albastru; pe arcul de cerc superior este scris cu alb SSC Farul încadrat de douǎ steluţe aurii, iar pe cel inferior CONSTANŢA, la exterior totul este incadrat de un un cerc galben. Aceasta este redată în anexă, urmând a fi folosită pe sigiliul său, pe inscripţii, titluri de orice fel etc. ale asociaţiei. Culorile Asociaţiei SUPORTER SPIRIT CLUB SPORTIV FARUL CONSTANŢA sunt alb – albastru – galben.

Art. 11. În caz de dizolvare a asociaţiei, patrimoniul, palmaresul, sigla şi culorile acesteia revin de drept Primǎriei Constanţa.

 

CAPITOLUL II
MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 12. (1) Asociaţia se compune din urmǎtoarele categorii de membri:
a) membri ai asociaţiei (socios) – cei care au participat la întemeierea asociaţiei şi au contribuit material şi moral la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului iniţial şi cei care aderǎ la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei şi care contribuie moral şi material – cel puţin lunar – la realizarea veniturilor necesare organizǎrii competiţiilor prevǎzute în calendarul competiţional şi altor acţiuni prevǎzute în programele sale.
b) Membri de onoare – persoanele fizice şi juridice care au adus/ aduc servicii deosebite asociaţiei, sportului şi comunitǎţii pe plan moral şi material.
(2) Calitatea de membru de onoare se acordǎ sau se retrage (dupǎ caz) de cǎtre consiliul de administraţie, la propunerea adunǎrii generale a membrilor acesteia.
Art. 13. Calitatea de membru (socio) poate fi deţinutǎ de cǎtre orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ, organizaţie, firmǎ sau parteneriat între mai multe societǎţi care:
a) este suporter al fostei echipe F.C. Farul Constanţa sau al actualei echipe S.S.C. Farul;
b) se identificǎ cu obiectivele asociaţiei;
c) are vârsta minimǎ de 16 ani împliniţi;
d) este de acord sǎ participe la întrunirile adunǎrii generale şi sǎ participe activ la buna funcţionare şi dezvoltare a asociaţiei;
e) este de acord sǎ respecte confidenţialitatea cu privire la deciziile asociaţiei;
f) este de acord şi îşi asumǎ însuşirea şi respectarea prevederilor prezentului statul şi oricǎror altor regulamente ale asociaţiei.

 

Art. 14. (1) Calitatea de membru al asociaţiei se pierde în urmǎtoarele situaţii:
a) pentru neplata cotizaţiei timp de 3 luni consecutive, chiar şi dupǎ înştiinţare (somaţie) scrisǎ în acest sens;
b) în cazul decesul membrului şi/sau începerea operaţiunilor de lichidare sau procedurii falimentului în cazul persoanelor juridice (societǎţi);
c) la excluderea din asociaţie, în conformitate cu prevederile prezentului statut;
d) din iniţiativa proprie a membrului (alegerea de a se retrage). În acest caz, hotǎrârea de retragere se comunicǎ în scris cu cel puţin 15 zile înainte de data urmǎtoarei întuniri a adunǎrii generale.
e) la constatarea sǎvârşirii unor abateri disciplinare şi/sau altor acţiuni care vin în contradicţie flagrantǎ cu prevederile prezentului statut şi a altor regulamente.
(2) Membrii asociaţiei care se retrag sau sunt excluşi nu au niciun drept asupra patrimoniului social al acesteia.
Art. 15. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei sunt urmǎtoarele:
a) Drepturi:
– sǎ aleagǎ şi sǎ fie aleşi în consiliul de administraţie şi în comisia de cenzor, dacǎ au împlinit vârsta de 18 ani şi posedǎ aptitudinile, capacitǎţile şi certificǎrile necesare (dupǎ caz) exercitǎrii funcţiilor pentru care candideazǎ.
– sǎ-şi exprime prin vot opţiunea faţǎ de proiectele de hotǎrâri ale adunǎrii generale;
– sǎ foloseascǎ bazele sportive, facilitǎţile şi instalaţiile, precum şi localurile asociaţiei, în limitele disponibilitǎţii lor, în vederea desfǎşurǎrii activitǎţii sportive.
b) Obligaţii:
– sǎ respecte, fǎrǎ rezerve, statutul regulamentele şi hotǎrârile adunǎrii generale şi pe cele ale Consiliului de administraţie;
– sǎ-şi respecte obligaţiile financiare şi materiale, potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
– sǎ susţină în mod decent, civilizat şi în spiritul fair-play-ului echipele şi/sau sportivii asociaţiei în competiţiile la care participă/asistă;
– să apere, fără rezerve, culorile asociaţiei şi interesele ei.
Art.16. Recompensele materiale şi morale pe care le poate acordǎ asociaţia se stabilesc de către Adunarea Generală, în limita disponibilităţilor materiale, care va stabili concret câte şi ce fel de premii se vor acorda, dacă sunt reprezentate de bani, materiale, diplome, titluri, cât şi cine vor fi beneficiarii acelor recunoaşteri materiale şi morale. Atunci când nu sunt stabilite de terţi (federatia corespunzătoare ramurii de sport), Consiliul de Administraţie stabileşte criteriile de acordare a recompenselor.
Art.17. Sancţiuni: În cazul săvârşirii unor abateri de la Statut, de la regulamentul intern de funcţionare sau de la hotărârile Consiliul de Administraţie, se dispun, în raport cu gravitatea faptei, următoarele sancţiuni:
– avertisment;
– suspendarea dreptului de exercitare a activităţii din cadrul clubului şi/sau asociaţiei pe timp limitat de până la un an;
– excludere.

CAPITOLUL III
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Secţiunea 1
Adunarea generala

Art. 18. (1) Adunarea Generala este organul de conducere al clubului si se compune din totalitatea membrilor fondatori si membrilor asociatiei, persoane fizice si juridice.
(2) Adunarea generală are următoarele competenţe:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil al asociaţiei;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;
e) constituirea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de statut.
Art. 19. Adunarea generalǎ se convoacǎ cel puţin o datǎ pe an şi ori de câte ori este nevoie, la solicitarea a 20 de membri sau 5% din numǎrul total al membrilor asociaţiei (în funcţie de care dintre aceste 2 numere este mai mare la data solicitǎrii).
Art. 20. Adunarea generalǎ are drept de coordonare şi control asupra consiliului de administraţie, a cenzorului/ comisiei de cenzori, precum şi asupra întregii activitǎţi a asociaţiei.
Art. 21. (1) Adunarea generalǎ se convoacǎ cu cel puţin 15 zile înainte de data fixatǎ pentru desfǎşurarea acesteia.
(2) Adunarea generalǎ specialǎ se convoacǎ în cazuri excepţionale, de urgenţǎ, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilitǎ, doar dacǎ:
a) se impune modificarea de urgenţǎ a statutului;
b) apar situaţii despre care existǎ motive întemeiate sǎ fie considerate o ameninţare pentru existenţa asociaţiei;
c) este necesarǎ respectarea unor termene limitǎ ce nu suportǎ amânare.
(3) Convocarea adunării generale este atributul Consiliul de Administraţie se face în scris, iar convocatorul va cuprinde: data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin mass-media şi site-ul oficial al clubului (www.farul.ro).
(4) Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a adunării generale, se pun la dispoziţia participanţilor şi materialele ce se supun dezbaterii.
(5) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris şi depuse la secretariatul asociaţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data la care are loc adunarea generală.
(6) În cazul convocǎrii Adunǎrii generale speciale, propunerile de modificare a ordinii de zi pot fi supuse discuţiei inclusiv în ziua întrunirii acesteia

.
Art. 22. La adunarea generalǎ participǎ exclusiv membrii acesteia şi membrii de onoare.
Art. 23. (1) Alegerile pentru Consiliul de administraţie şi pentru cenzor/ comisia de cenzori se vor organiza anual.
(2) În caz de retragere a membrilor acestora şi/sau revocǎrii mandatului unuia sau mai multora dintre membri, alegerile pot fi organizate şi în cadrul urmǎtoarei adunǎri generale speciale.
Art. 24. Rapoartele de activitate a Consiliului de Administraţie şi a cenzorului/comisiei de cenzori, programele de activitate, calendarele competiţionale, bugetele de venituri şi cheltuieli şi bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual, aprobării adunării generale.
Art. 25. (1) Adunarea generalǎ este statutarǎ dacǎ la aceasta participǎ 25% din numǎrul total al membrilor acesteia.
(2) Participarea la şedinţǎ se realizeazǎ prin prezenţa propriu-zisǎ (fizicǎ) la întrunire sau prin delegarea dreptului la vot unuia dintre membrii prezenţi.
(3) Un singur membru nu poate fi delegat decât de un (1) singur membru absent. Delegarea trebuie sǎ se fie fǎcutǎ în scris, iar delegatul trebuie sǎ poatǎ face dovada acesteia la întrunire.
Art. 26. Hotǎrârile adunǎrii generale se iau cu majoritatea simplǎ a celor prezenţi.
Art. 27. Adunarea generalǎ este condusǎ de cǎtre Preşedintele Consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cǎtre înlocuitorul sǎu.
Art. 28. (1) Cu ocazia fiecărei adunări generale se întocmeşte procesul-verbal ce va cuprinde modul de desfăşurare a ei, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate.
(2) Membri absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociaţiei şi publicat pe site (www.farul.ro).

 

Secţiunea a 2-a
Consiliul de Administraţie

 

Art. 29. (1) Consiliul de administraţie asigurǎ punerea în aplicare (executare) a hotǎrârilor Adunǎrii generale.
(2) Consiliul de administraţie va fi compus obligatoriu dintr-un numǎr impar de membri (cel puţin 5, cel mult 13 membri).
(3) Procedura de alegere şi desemnare a membrilor componenţi se stabileşte prin Regulamentul de Ordine Interioarǎ al Asociaţiei, ce va cuprinde obligatoriu şi un capitol cu privire la organizarea alegerilor.
Art. 30. În exercitarea competenţei sale, Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
a) prezintă adunării generale rapoarte de activitate, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, calendarul competiţional, proiectele programelor asociaţiei etc.
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, prin preşedinte sau un împuternicit;
c) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei, transferurile de jucători ş.a.;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de adunarea generală.
Art. 31. În cadrul Consiliului de administraţie, toţi membrii au dreptul la câte un vot cu caracter deliberativ.
Art. 32. Hotărârile Consiliului de administraţie contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiţie în condiţiile legii.
Art. 33. Consiliul de Administraţie poate împuternici persoane cu funcţii executive sau alte persoane competente să încheie unele acte juridice în numele sau pe seama asociaţiei sau să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală ori de Consiliul de Administraţie.
Art. 34. (1) Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile asociaţiei o impun şi se convoacă, de regulă, cu 3 zile înainte de către preşedinte sau înlocuitorul său care exercită şi conducerea şedinţelor acestuia.
(2) Consiliul de Administraţie deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu o jumătate plus unu din voturi.
Art. 35. Deliberǎrile şi hotǎrârile Consiliului de Administraţie se consemneazǎ în procese-verbal încheiate cu ocazia fiecǎrei şedinţe.

 

Secţiunea a 3-a
Preşedintele executive

 

Art. 36. Preşedintele executiv al clubului este numit de cǎtre Consiliul de Administraţie. Acesta va reprezenta clubul în toate actele sale administrative, sociale, economice şi juridice şi pune în executare hotǎrârile Consiliului de Administraţie.
Art. 37. Atribuţiile preşedintelui executiv al clubului sunt:
a) reprezintǎ clubul în raporturile cu orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ;
b) reprezintǎ clubul în relaţiile cu Ligile Profesioniste pe ramuri de sport şi Federaţiile Naţionale pe ramuri de sport şi cu alte organisme din fotbalul intern şi internaţional;
c) reprezintǎ clubul în alte domenii, în limitele mandatului Consiliul de Administraţie şi Adunǎrii Generale;
d) încheie şi desface contractele de muncǎ ale personalului angajat conform organigramei aprobate de Adunarea Generalǎ;
e) încheie acte juridice în numele şi pe seama clubului, în limitele stabilite de Adunarea Generala;
f) indeplineste orice alte atributii, in limitele mandatului Adunarii Generale;
g) are drept de semnatura in banca;
h) este administrator al patrimoniului clubului.

 

Secţiunea a 4-a
Controlul financiar

 

Art. 38. În cazul în care numărul membrilor Asociaţiei va fi mai mare de 15, controlul economico-financiar şi gestionar al asociaţiei se va asigura de un cenzor sau, după caz, de o comisie de cenzori formată dintr-un număr impar de membri, prin alegere, de către adunarea generală.
Art. 39. În realizarea competenţei sale, cenzorul/comisia de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte privind rezultatele acţiunilor întreprinse şi le prezintă adunării generale si Consiliului de Administratie;
c) participă la şedinţele Consiliului de Administratie,
fără drept de vot;
d) elaborează regulamentul intern de funcţionare propriu;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statutul asociaţiei sau/şi stabilite de adunarea generală în domeniul controlului financiar.
Art. 40. Adunarea generală aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a cenzorului/comisiei de cenzori.

CAPITOLUL IV
SURSE DE FINANŢARE ŞI CHELTUIELI

Art. 41. Patrimoniul social iniţial al asociaţiei se completează cu venituri din contribuţiile membrilor, cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor susţinători, sponsorizări, prestarea de servicii cu plată, subvenţii, donaţii legale şi alte contribuţii în bani şi/sau în natură, de la persoane fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legii.
Art. 42. Sursele de finanţare ale asociaţiei sportive provin din:
a) aportul membrilor;
b) sume pentru activitatea sportivă alocate din bugetul de stat si/ sau bugetele locale.
c) donaţii, legate sau sponsorizări primite de Asociaţie de la oricare dintre membrii Asociaţiei şi/sau de la orice alte personae fizice sau juridice ;
d) dobânzi;
e) alte surse.
Art. 43. (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal.
Art. 44. (1) Principalele naturi de cheltuieli ale asociaţiei sunt următoarele:
a) salarii şi adaosuri la salarii;
b) indemnizaţii, prime şi premii;
c) procurări de materiale sportive;
d) chirii, dobânzi, taxe şi comisioane bancare;
e) cheltuieli de cazare, masă şi transport;
f) apă, canal, salubritate;
g) energie electrică, termică şi gaze naturale;
h) rechizite, imprimate şi alte articole de birotică;
i) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoana cu atribuţii în domeniu din cadrul consiliului director.
(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale sportivilor şi personalului administrativ se stabilesc în limitele statului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) Consiliul de Administraţie poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

Art. 45. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.


CAPITOLUL V

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 46. Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:
a) de drept:
1. la împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
2. odată cu realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop);
3. imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit prevederilor statutului, cele două organe de conducere trebuiau să fie constituite;
4. reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acest număr nu a fost completat timp de trei luni;
b) prin hotărâre judecătorească dacă:
1. scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
2. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
3. urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită;
4. a devenit insolvabilă;
5. nu mai obţine autorizaţiile prealabile, necesare, potrivit legii;
c) prin hotărârea adunării generale.
Art. 47. (1) În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de adunarea generală, după caz.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului de Administratie încetează.
(3) La intrarea în funcţie, lichidatorii efectuează inventarul şi încheie bilanţul contabil care trebuie să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.
(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori a asociaţiei.
Art. 48. (1) Bunurile rămase în urma lichidării se transmit persoanelor juridice de drept public, respectiv Primăria Constanţa.
(2) În cazul în care, în termen de 6 luni de la încheierea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (1), acestea se vor atribui de instanţa judecătorească competentă unei persoane juridice respectiv Primăriei Constanţa.
(3) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 49. (1) La încheierea operaţiunilor lichidării, lichidatorii remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.
(2) De asemenea, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul contabil, registrul-jurnal şi un memorandum şi să declare operaţiunile de lichidare judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 50. În cazul în care, în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului contabil nu se înregistrează nici o contestaţie, acesta se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea instanţei de judecată, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi de obligaţiile asumate.
Art. 51. (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

Art. 52. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare.

Redactat şi editat în 5 exemplare.

Fondatori,
BEDIVAN RAZVAN
ANGHEL ALEXANDRU – DANIEL
TREMURICI NICUSOR – LUCIAN

Powered by themekiller.com